Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1
Základní ustanovení
(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost A-LIGHT s.r.o., IČ: 27072738, DIČ: CZ27072738, se sídlem Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 50052, jako prodávající (dále jen „Prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
(2) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
(3) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
(4) Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku . Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
(5) Kupující uzavřením smlouvy potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2, Reklamačním řádem a Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
(6) Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání konkrétních značek, obchodních názvů, firemních log, apod., Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
(7) Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

Článek 2
Sdělení před uzavřením smlouvy
(1) Prodávající sděluje, že
a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího) a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy;
b. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány nebo poskytovány , nebo na zboží, které je tak označeno, a nebo v případě, kdy tak bude Prodávajícím s přihlédnutím k charakteru a rozsahu objednávky požadováno po potvrzení objednávky;
c. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
d. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
e. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo
ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
f.  spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
i. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
ii. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
g. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
h. smlouva, resp. příslušný daňový doklady, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé Prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
(2) Prodávající zajišťuje bezplatný odběr určitých elektrozařízení za podmínek sta

Článek 3
Uzavření smlouvy
(1) Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že učiní kroky směřující k uzavření smlouvy na internetovém obchodě provozovaném Prodávajícím spočívající v tom, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku, vybere způsob dopravy a způsob úhrady, uvede fakturační a dodací údaje a objednávku závazně potvrdí a odešle. Než Kupující závazně potvrdí a odešle objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, tak způsob dopravy a způsob úhrady, jakožto i uvedené fakturační a dodací údaje.
(2) Kupní smlouva vzniká závazným potvrzením a odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný e-mail. Přílohou tohoto informativního e-mailu je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího.
(3) Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
(4) Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Článek 4
Dodání předmětu koupě
(1) Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem objednávky Kupujícího, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
(2) Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
(3) Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
(4) Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
(5) Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu-podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá Kupujícímu-spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
(6) Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
(7) Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
(8) Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.
(9) S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

Článek 5
Přechod nebezpečí škody
(1) Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
(2) Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
(3) Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
(4) Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
(5) Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
(6) Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Článek 6
Odpovědnost Prodávajícího
(1) Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
(3)  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
d. vyplývá-li to z povahy věci.
(4)  Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.
(5) Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.
(6) Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
(7) Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Článek 7
Podstatné porušení smlouvy
(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b. na odstranění vady opravou věci;
c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d. odstoupit od smlouvy.
(2)  Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
(3) Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
(4) Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Článek 8
Nepodstatné porušení smlouvy
(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
(2) Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
(3) Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Článek 9
Porušení smlouvy obecně
(1) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
(2) Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
(3) Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Článek 10
Záruka za jakost
(1) Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
(2) Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
(3) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Článek 11
Odstoupení od smlouvy

A. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
(2) Prodejce umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Prodejce potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
(3) Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
(4) Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodejce obdržel, a to na své náklady.
(5) Zboží by měl Spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
(6) Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Prodejce doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodejce spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu, na který Prodejce vrátí prostředky, které od Spotřebitele obdržel.
(7) Spotřebitel odpovídá Prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
(8) V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Prodejce požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodejce odmítnout peněžní prostředky proplatit.
(9) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
(10) Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Prodejce mu není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než Spotřebitel Prodejci zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodejci odeslal.
(11) Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodejcem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

B. Odstoupení v ostatních případech
(1) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
c. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
d. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodejci, co ještě vrátit může, a dá Prodejci náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
(2) Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
(3) Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo v sídle Prodejce, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Článek 12
Bezpečnost a ochrana informací
(1) Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno.
(2) V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis . Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
(3) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
(4) Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Prodejce tyto podmínky sdělí na požádání písemně. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
(5) Prodejce si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Prodejce prostřednictvím kontaktního formuláře.

Článek 13
Provozní doba
(1) Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
(2) V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Prodejce nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

Článek 14
Ceny
(1) Všechny ceny jsou smluvní. V elektronickém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny.
(2) Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
(3) Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
(4) Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
(5) Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží Prodejce nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném internetovém obchodě.
(6) Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodejce. Prodejce v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
(7) Prodejce si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

Článek 15
Objednávání
(1) Objednávat je možno následujícími způsoby:
a. prostřednictvím elektronického obchodu Prodejce;
b. elektronickou poštou na adrese info@e-light.cz;
c. osobně v sídle Prodejce;
d. faxem.
(2)  Objednávky přímo v sídle Prodejce lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby, která je uvedena na internetové stránce www.e-light.cz.
(3) Prodejce nepřijímá telefonické objednávky.
(4) Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Článek 16
Platební podmínky
(1) Prodejce akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti;
b. platba předem bankovním převodem;
c. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu;
d. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv. dobírečné);
e. platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek),
(2)  Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodejce, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
(3) Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
(4) Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány na internetové stránce www.e-light.cz.

Článek 17
Dodací podmínky
(1) Prodejce zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
a. osobní odběr;
b. zasílání přepravní službou – ČR;
c. zasílání přepravní službou – SR.
(2)  Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci Prodejce nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
(3) Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou k dispozici na internetové stránce www.e-light.cz.
(4) V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může Prodejce či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodejce či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat.
(5) Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
(6) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@a-light.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodejci. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Článek 18
Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodejce a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (dále viz Reklamační řád).

Článek 19
Závěrečná ustanovení

(1)  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
(2)  Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu vzniklého z kupní smlouvy uzavřené ve smyslu těchto obchodních podmínek. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz
(3)  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
(4)  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodejce nebo elektronicky na www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz .

A-LIGHT s.r.o
Vranovská 94
614 00 BRNO

IČ: 27072738
DIČ: CZ27072738
Výpis OR: KS v Brně, odd C, vl.: 50052

tel.: 545 213 267
e-mail: info@a-light.cz